Videonovērošana privātuma atruna

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 1.oktobrī

SIA “Pirmas” NAFTAS BĀZĒ VEIKTĀS VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA ATRUNA

SIA “Pirmas” (reģistrācijas Nr.40103716379, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046) (turpmāk arī “Pirmas”, vai “mēs”) veic videonovērošanu Pirmas naftas bāzes, adrese: “Naftas bāze”, Olaines pagasts, Olaines novads, Latvija, teritorijā un telpās (turpmāk – “Naftas bāze”).

Mums ir svarīgi informēt Jūs par šo videonovērošanu, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un pārredzamību. Videonovērošanas veikšanas ietvaros mēs apņemamies aizsargāt Jūsu personas datus.

Mūsu veiktajai videonovērošanai kā personas datu apstrādei ir piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas normatīvie akti.

 1. UZ KO ATTIECAS ŠĪ PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī privātuma atruna attiecas uz mūsu veikto videonovērošanu Naftas bāzes teritorijā un telpās. Videonovērošanas veikšana Regulas izpratnē ir personas datu apstrāde, un, izpildot Regulas prasības, ar šo atrunu datu subjektiem (indivīdiem, attiecībā uz kuriem videonovērošana tiek veikta) tiek sniegta informācija par videonovērošanu un tās ietvaros veikto personas datu apstrādi.

 • KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu, dzīvu personu, indivīdu). Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem.

Videonovērošanas veikšana ir personas datu apstrāde. Videonovērošanas ieraksti var saturēt personas datus, piemēram, Jūsu digitālu attēlu, informāciju par Jūsu rīcību videonovērošanas zonā.

 • PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Persona, kura atbild par privātuma aizsardzību un Regulas ievērošanu personas datu apstrādes ietvaros, ir pārzinis. Naftas bāzē veiktās videonovērošanas pārzinis ir Pirmas – SIA “Pirmas”, reģistrācijas Nr.40103716379, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija.

Jautājumus par šo privātuma atrunu un cita veida pieprasījumus attiecībā uz videonovērošanas veikšanu Naftas bāzē Jūs varat iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi privatumspirmas@pirmas.lv vai nosūtot pieprasījumu uz adresi: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046, adresējot to SIA “Pirmas”.

Naftas bāzē ir izvietotas videonovērošanas kameras, kuras veic attēla ierakstu. Skaņas ieraksts netiek veikts.

Videonovērošana tiek veikta attiecībā uz ikvienu indivīdu, kas atrodas Naftas bāzē, tai skaitā attiecībā uz “Pirmas”  darbiniekiem un Naftas bāzes apmeklētājiem (sadarbības partneriem/ klientiem, apsardzes uzņēmuma darbiniekiem, kuri nodrošina Naftas bāzes fizisko apsardzi un caurlaižu režīmu pie ieejas Naftas bāzē).

Videonovērošanas kameru izšķirtspēja ir augsta, tai skaitā ierakstos ir redzami Naftas bāzes teritorijā iebraucošo un izbraucošo transportlīdzekļu numuri.

Videonovērošana Naftas bāzē tiek veikta, lai “Pirmas”  izpildītu uz to attiecināmu juridisku pienākumu un, lai īstenotu Pirmas leģitīmās intereses.

Juridisks pienākums

Videonovērošanas kameras, kas izvietotas Naftas bāzes teritorijā, nodrošina normatīvajā aktā uz “Pirmas”  attiecināmu pienākuma izpildi (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 99.3 punkts). Mums kā apstiprinātam noliktavas turētājam, kas veic darbības ar naftas produktiem, ir pienākums uzstādīt videonovērošanas kameras, kas darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot Naftas bāzē iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī Naftas bāzē izvietoto naftas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību. Šie Ministru kabineta noteikumi paredz “Pirmas”  pienākumu nepieciešamības gadījumā videoierakstus izsniegt Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts tiesībsargājošām iestādēm pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas. Šīs juridiskās saistības ir gan pamats, gan nolūks “Pirmas”  veiktajai videonovērošanai Naftas bāzē.

Leģitīmās intereses

Papildus, “Pirmas”  juridiskam pienākumam veikt videonovērošanu Naftas bāzē “Pirmas”  ir arī leģitīma interese sekot līdzi situācijai Naftas bāzē, tai skaitā uzraudzīt un kontrolēt, vai teritorijā neiekļūst un neatrodas personas, kurām šajā teritorijā nav tiesības atrasties, vai “Pirmas” darbinieki, apsardzes darbinieki, citi Naftas bāzes apmeklētāji ievēro Naftas bāzes teritorijā noteikto kārtību, drošības prasības, neapdraud citas personas vai “Pirmas”  intereses (piemēram, uzraudzīt, vai netiek bojātas iekārtas, nenotiek zādzība), kā arī uzraudzīt un kontrolēt, vai Naftas bāzes teritorijā nav iestājušies apstākļi, kas rada vai var radīt kaitējumu “Pirmas”, citu personu interesēm vai kaitējumu videi (piemēram, naftas produktu noplūdes iekārtas bojājuma gadījumā). Tostarp, mums arī ir leģitīma interese videoierakstus izmantot kā apliecinājumu “Pirmas” noteikto saistību izpildei vai, lai izmeklētu pārkāpumus vai iespējamos pārkāpumus.

Naftas bāzē atrodas vērtīgs “Pirmas”  un citu personu īpašums, naftas produktu nepareizas glabāšanas, saņemšanas, izsniegšanas rezultātā, kā arī, neievērojot drošības prasības Naftas bāzē, var rasties būtiskas negatīvas sekas (piemēram, eksplozija). Videonovērošana, galvenokārt, tiek veikta attiecībā uz teritoriju, nevis telpām. Tikai viena videonovērošanas kamera ir izvietota apsardzes telpā, ar mērķi izsekot, vai apsardzes darbinieki atrodas apsardzes telpā un nodrošina iebraukšanas Naftas bāzē uzraudzību un kontroli. Tādējādi videonovērošana netiek veikta vietās, kur indivīds ir tiesīgs sagaidīt īpašu privātumu. Līdz ar to uzskatāms, ka iepriekš aprakstīto “Pirmas” leģitīmo interešu īstenošana ir nepieciešama, nozīmīga un ir samērīga. Iepriekš uzskaitītās “Pirmas”  leģitīmas intereses ir gan pamats, gan nolūks Pirmas darbībai, videonovērošanas veikšanas ietvaros.

Videoieraksti tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr tie nepieciešami iepriekš minētajiem nolūkiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:

 1. , pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 99.3., 99.4, punktu, tiek glabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus.
 2. videoieraksti un audita pieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

Pēc glabāšanas termiņa iestāšanās videoieraksti tiek dzēsti.

Iepriekš noteiktais termiņš var tikt pagarināts konkrētos izņēmuma gadījumos, ja ieraksta saglabāšana ir nepieciešama likumīga nolūka sasniegšanai, piemēram, ierakstā ir redzams pārkāpums vai iespējams pārkāpums un ieraksts ir nepieciešams situācijas atrisināšanai, izmeklēšanas pabeigšanai, interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai tiesībaizsardzības iestādēs.

 • KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu personas datus un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kas izriet no to darba vai sadarbības līguma.

Mēs veicam regulāras mūsu darbinieku apmācības Jūsu datu aizsardzības, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

 • JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jums ir Regulas 12. līdz 22. pantā noteiktās datu subjekta tiesības, ja attiecībā uz Jums tiek vai, iespējams, tiek veikta videonovērošana Naftas bāzē, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz mūsu veikto videonovērošanu:

 • iegūt papildu informāciju par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;
 • lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;
 • iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar “Pirmas”  leģitīmajām interesēm, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju.

Tomēr šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, mums ir tiesības atteikt datu apstrādes pārtraukšanu, ja mēs norādām uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās prasības.

Lai izmantotu savas datu subjekta tiesības, Jūs varat iesniegt mums pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: privatumspirmas@pirmas.lv vai nosūtot vēstuli uz mūsu adresi: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija, to adresējot SIA “Pirmas”.

 • IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Tomēr, var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti mūsu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram:

1) IT sistēmu uzturētājiem (Apstrādātājs);

2) Apsardzes pakalpojumu sniedzējiem (Apstrādātājs);

3) Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tiesai, tiesībsargājošajām iestādēm (Pārzinis);

4) Likumā noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti arī citām personām, piemēram, pamatojoties uz valsts iestāžu pieprasījumu, ja tas nepieciešams konkrētas pārbaudes, uzraudzības pasākuma ietvaros.

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar mums un gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).