Privātuma politika

Pirmas.lv Privātuma Politika

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 1. oktobrī.

Šī Privātuma Politika (turpmāk tekstā – Politika) skaidro kā SIA “Pirmas”, reģ Nr. 40103716379, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046 (turpmāk tekstā “Pirmas” “mēs”, “mūsu”, “mums” un “mūs”) apkopo un izmanto personas datus.

Politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

Termins “Personas dati” ir jebkura informācija, ar kura attiecas uz identificētu vai identificējamu  fizisku personu.

Fizisku personu (datu subjekts) var tieši identificēt, piemēram, atsaucoties uz vārdu, uzvārdu, vai netieši identificēt, piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs, vai pēc tālruņa numura, amata nosaukuma. Tas nozīmē, ka personas dati var būt elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija.

Termins “Personas datu apstrāde” ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus.

1. Uz ko attiecas šī Politika un informācija par pārzini

Šī Politika attiecas tikai uz šādu Pirmas veikto personas datu apstrādi:

1) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, indivīdam Pirmas interneta vietnes www.pirmas.lv sadaļā “Atstāj ziņu” sazinoties ar Pirmas;

2) Personas datu apstrāde, kas tiek veikta, saņemot un izskatot darba meklētāju pieteikumus Pirmas vakancēm, kas iesniegti Pirmas interneta vietnē www.pirmas.lv vai nosūtīti uz Pirmas elektroniskā pasta adresi pirmas@pirmas.lv;

3) Cita veida Pirmas kā pārziņa tās vārdā veiktā personas datu apstrāde, attiecībā uz kuru nav pieejama atsevišķa speciala privātuma atruna.

Pirmas ir šo personas datu apstrāžu pārzinis. Pirmas kontaktinformācija attiecībā uz tās kā pārziņa veiktajām apstrādēm:

e-pasta adrese: privatumspirmas@pirmas.lv

pasta adrese: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046

2.  Pirmas veiktās personas datu apstrādes apjoms, nolūks, pamatojums un ilgums

2.1. Saziņa ar Pirmas interneta vietnes www.pirmas.lv  sadaļā “Atstāj ziņu”

Šīs personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku pēc Jūsu pieprasījuma, kas veikts interneta vietnē www.pirmas.lv sadaļā “Atstāj ziņu”, sniegt atbildi uz Jūsu uzdoto jautājumu/ atstāto ziņi par Pirmas darbību, atbildi nosūtot uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumu/ atstāto ziņu, mums ir nepieciešama Jūsu e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi Pirmas iegūst, kad Jūs attiecīgajā Pirmas interneta vietnes laukā “Atstāj ziņu” ievadiet sava e-pasta adresi, uzdodiet jautājumu/ atstājat ziņu un nospiediet saiti ar nosaukumu “SŪTĪT ZIŅU”.

Brīdī, kad Jūs nospiežat saiti ar nosaukumu “SŪTĪT ZIŅU”,  Jūs sniedzat Pirmas piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir nosūtīt atbildi uz Jūsu jautājumu/ ziņu.

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Pirmas Jūsu norādīto e-pasta adresi, lai mēs nosūtītu atbildi uz Jūsu jautājumu/ ziņu.

Sniedzot piekrišanu datu apstrādei, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Pirmas. Ja tiek konstatēts, ka Pirmas ir saņēmis citu personu personas datus bez pamata, tie tiks dzēsti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi privatumsPirmas@pirmas.lv. Pēc piekrišanas atsaukuma saņemšanas un apstrādes, mēs nesniegsim atbildi uz Jūsu jautājumu/ atstāto ziņu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Personas dati tiek glabāti kamēr Jums nav sniegta atbilde uz jautājumu/ iesniegto ziņu vai kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei, ja tas tiek izdarīts pirms atbildes uz jautājumu/ atstāto ziņu sniegšanas. Atbilde uz Jūsu jautājumu/ atsāto ziņu tiek sniegta ne ilgāk kā … dienu laikā pēc jautājuma/ ziņas iesniegšanas.

2.2. Pieteikums Pirmas vakancēm

Mēs novērtējam Jūsu interesi par darba iespējām Pirmas, un esam priecīgi saņemt Jūsu tiešsaistes pieteikumus gan uz aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem.

Lai izskatītu Jūsu pieteikumu Pirmas aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem Jūs mums nododat šādus savus personas datus:

—uzvārds;

—vārds;

—telefona numurs;

—e-pasta adrese;

—pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikuma dokumenti ir: pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes, sertifikāti un citi).

Šos personas datus Pirmas iegūst, kad Jūs nosūtiet pieteikumu Pirmas vakancēm, izmantojot kādu no šādām pieteikuma nosūtīšanas iespējām:

—izmantojot pieteikuma formu Pirmas interneta vietnē;

—pieteikumu nosūtot uz Pirmas elektroniskā pasta adresi pirmas@pirmas.lv .

Aicinām Jūs nesniegt Pirmas personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu pieteikuma Pirmas vakancēm izvērtēšanai, piemēram Jūsu:

—fotogrāfiju;

—vecumu;

—nacionālo vai etnisko izcelsmi;

—veselības stāvokli;

—ģimenes stāvokli;

—piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas;

—reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas.

Pirmas ir tiesības dzēst tam nosūtītos Jūsu personas datus, kas nav nepieciešami Jūsu pieteikuma Pirmas vakancēm izvērtēšanai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, saņemot un izskatot Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītām vakancēm, ir Jūsu piekrišana.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, Pirmas saglabājot un izmantojot Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, ir Pirmas leģitīmās intereses īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.

Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, sniegtie personas dati ir precīzi. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Pirmas. Ja tiek konstatēts, ka Pirmas ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiks dzēsti.

Brīdī, kad Jūs nosūtat Pirmas savus personas datus, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem pieteikuma nosūtīšanas veidiem, Jūs sniedzat Pirmas piekrišanu personas datu apstrādei, kuras mērķis ir izskatīt Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Pirmas Jūsu norādītos personas datus, lai mēs izskatītu Jūsu pieteikumu konkrētām, Jūsu norādītajām vakancēm.

Gadījumā, ja konkrētā, Jūsu norādītā vakance ir jau aizņemta vai arī mēs uzskatām, ka jūs esat vai varētu būt vairāk piemērots citam amatam mūsu uzņēmumā, Pirmas saglabās un izmantos Jūsu pieteikumu vēlākiem kandidātu atlases procesiem, pamatojoties uz Pirmas leģitīmajām interesēm īstenot efektīvu kandidātu atlases procesu.

Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai var tikt īstenota profilēšana, bet netiek pieņemti automatizēti individuāli lēmumi, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu pieteikumu aktuālajām vakancēm un iebilst Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases procesiem. Lai atsauktu savu piekrišanu dalībai kandidātu atlases procesā vai iebilstu pret Jūsu personas datu izmantošanai vēlākiem kandidātu atlases procesiem, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pasta adresi: privatumsPirmas@pirmas.lv .

Pēc Jūsu pieprasījumu saņemšanas un apstrādes, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi un dzēsīsim iesūtītos personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties piedalīties Pirmas kandidātu atlases procesā un kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu personas datu apstrādei vai iebildis pret to, taču tie netiek glabāti ilgāk par vienu gadu kopš to saņemšanas dienas.

 • Personas datu apkopošana un izmantošana – vispārīgie noteikumi par citām Pirmas veiktajām apstrādēmPersonas datu apkopošana un izmantošana

3.1 Kāda veida informāciju mēs apkopojam

Mēs apkopojam personas datus par Jums, ja Jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai. Atsevišķos gadījumos Jūs jau varētu būt sniedzis Pirmas Jūsu personas datus (piemēram, ja esat bijušais klients vai darbinieks). Jūsu sniegtos personas datus mēs izmantosim saskaņā ar šīs Politikas nosacījumiem. Jūsu personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši Jūsu atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos. Ja Jūs mums nosūtāt savu CV, lai tiešsaistē pieteiktos darbā Pirmas, mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai pārbaudītu, vai tā atbilst pašreizējam vakanču piedāvājumam.

3.2 Juridiskais pamats Jūsu personas datu izmantošanai

Pirmas apkopo tikai tādus personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu. Ja būs nepieciešama papildu informācija, kuras sniegšana nav obligāta, par to Jums tiks paziņots informācijas iegūšanas brīdī.

Latvijas Republikas normatīvie akti ļauj mums apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl mums ir likumīgs pamats to darīt. Normatīvie akti uzliek mums pienākumu izskaidrot Jums šo likumīgo pamatu. Tādējādi, apstrādājot personas datus, mēs balstīsimies uz vienu no zemāk izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem:

 • Līguma izpilde: šajā gadījumā Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības ar Jums, piemēram, līgums par piekabes nomu;
 • Juridisks pienākums: šajā gadījumā mums ir jāapstrādā Jūsu personas dati, lai izpildītu juridisku pienākumu, piemēram, lai glabātu datus nodokļu aprēķina vajadzībām vai sniegtu informāciju valsts iestādei vai tiesībsargājošai iestādei;
 • Leģitīmās intereses: mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, ja šāda apstrāde sakrīt ar mūsu leģitīmajām interesēm attiecībā uz likumīgu uzņēmējdarbības veikšanu, lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi tiktāl, ciktāl tas nepārkāpj Jūsu intereses; vai
 • Jūsu piekrišana: atsevišķos gadījumos mēs lūgsim Jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu Jūsu personas datu, un mēs Jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja Jūs šādai apstrādei piekritīsiet.Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, sazinoties ar Pirmas e-pastā: privatumspirmas@pirmas.lv

 Augstāk minēto “leģitīmo interešu” piemēri:

 • Lai sniegtu informāciju un/vai pakalpojumus personām, kuras apmeklē mūsu mājaslapu, vai sniegtu informāciju par nodarbinātības iespējām.
 • Lai novērstu krāpšanu vai noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu IT sistēmas.
 • Lai īstenotu mārketinga aktivitātes un analizētu tās.
 • Lai nodrošinātu atbilstību mūsu korporatīvās un sociālās atbildības nosacījumiem.
 • Lai izpildītu mūsu līgumsaistības, sniedzot vai saņemot pakalpojumus, pārdodot vai pērkot preces un tādā veidā no līgumpartneriem iegūstot un citā veidā apstrādājot līgumpartneru, to darbinieku, kontaktpersonu, amatpersonu un klientu personas datus.
 • Lai īstenotu mūsu pamattiesības Eiropas Savienībā saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 16. un 17. pantā noteikto, tai skaitā mūsu tiesības uz uzņēmējdarbības brīvību un tiesības uz īpašumu.

Atsevišķos gadījumos mūsu apkopotie personas dati arī ietvers īpašas datu kategorijas, piemēram, informāciju, kas saistīta ar personu atšķirībām (tai skaitā informāciju par personas rasi, etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģiskajiem vai tamlīdzīgiem uzskatiem, piederību arodbiedrībām un informāciju par dzimumdzīvi un seksuālo orientāciju) vai datus par fizisko vai garīgo veselību, kā arī par iespējamām vai pierādītām sodāmībām ciktāl to katrā gadījumā atļauj likums.

3.3 Personīgas informācijas automatizēta apkopošana

Atsevišķos gadījumos Pirmas un tās pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes (angl.cookies), tīmekļa bāksignālus (angl.web beacons) un citas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot Jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī Pirmas tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus.

3.3.1 IP adreses

IP adrese ir numurs, kas piešķirts Jūsu datoram, kad Jūs apmeklējat internetu. Tas atļauj datoriem un serveriem atpazīt vienam otru un sazināties. IP adreses, no kurām apmeklētāji apmeklē vietnes, var tikt reģistrētas IT drošības un sistēmas diagnostikas nolūkos. Šī informācija var tikt izmantota arī kopumā, lai veiktu tīmekļa vietnes tendenču un darbības analīzi.

3.3.2 Sīkdatnes (cookies)

Apmeklējot mūsu mājaslapu, Jūsu datorā vai internetam pieslēgtajā ierīcē tiks parasti ievietotas sīkdatnes. Tādējādi vietne atceras Jūsu datoru vai ierīci, un tas kalpo vairākiem mērķiem.

Atsevišķās mūsu lapās tiks parādīts paziņojums, kurā tiks pieprasīta Jūsu piekrišana sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, Jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota mārketinga aktivitāšu veikšanai. Lai nodrošinātu funkcionalitāti, varētu būt nepieciešams izmantot cita veida sīkdatnes, kas tiek sauktas par lietotāja ievades sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes tiks lietotas arī tad, ja iepriekš minētajā paziņojumā būsiet norādījuši, ka sīkdatnes nav atļautas. Jūsu izvēlētie parametri tiks saglabāti sīkdatnē un būs spēkā 90 dienas. Ja vēlēsieties atcelt izvēlētos parametrus, to var izdarīt, dzēšot sīkdatnes interneta pārlūkā.

Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, tomēr Jums ir iespēja izvēlēties, vai pieņemt sīkdatnes, norādot to interneta pārlūka iestatījumos (parasti šādu izvēli var izdarīt pārlūka programmas iestatījumu izvēlnē). Jūs drīkstat jebkurā laikā dzēst sīkdatnes no savas ierīces. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja Jūs neakceptējat sīkdatnes, Jūs nevarēsiet pilnībā izmantot dažas no mūsu mājas lapas piedāvātajām iespējām.

Plašāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta tādās interneta vietnēs kā: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera.

Atsevišķās mūsu vietnēs varētu tikt lietoti citi trešo personu izstrādāti rīki un logrīki, kas nodrošina papildu funkcionalitāti. Izmantojot logrīkus vai pogas, Jūsu ierīcē varētu tikt ievietota sīkdatne ar mērķi atvieglot pakalpojuma lietošanu un nodrošināt, ka Jūsu veiktās darbības mūsu vietnē tiek atspoguļotas pareizi.

Sīkdatnes nesatur Jūsu e-pasta adresi vai citu informāciju, kas palīdzētu identificēt Jūs. Analītiskajos ziņojumus var tikt ietverta cita Jūs identificējoša informācija, ieskaitot IP adresi, bet šāda informācija ir paredzēta vienīgi, lai noteiktu vietnes unikālo apmeklējumu skaitu un apmeklētāju atrašanās vietu, nevis identificētu konkrētas personas.

NAVIGĒJOT MŪSU VIETNĒS VAI IEVADOT PIETEIKŠANĀS INFORMĀCIJU, LAI PIEKĻŪTU REĢISTRĒTU LIETOTĀJU SADAĻĀM, JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS DRĪKSTAM IZVIETOT SĪKDATNES JŪSU DATORĀ VAI INTERNETAM PIESLĒGTAJĀ IERĪCĒ.

3.3.3 Tīmekļa bāksignāli (web beacons)

Tīmekļa bāksignāls ir maza attēla datne mājas lapā, kas var tikt izmantota, lai iegūtu noteiktu informāciju no Jūsu datora; piemēram, IP adresi, laiku, kurā lapas saturs tika skatīts, pārlūka veidu un sīkdatnes, kuras iepriekš uzstādījis tas pats serveris. Tīmekļa bāksignālus Pirmas izmanto tikai saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Pirmas vai tā pakalpojumu sniedzēji var izmantot tīmekļa bāksignālus, lai noskaidrotu trešo pušu mājas lapu, kas nodrošina mums darbā pieņemšanas vai mārketinga pakalpojumus, efektivitāti vai lai apkopotu apmeklētāju statistiku un pārvaldītu sīkdatnes.

Jums ir iespēja padarīt dažus no tīmekļa bāksignāliem nelietojamus, atsakoties no ar tiem saistītajām sīkdatnēm. Tīmekļa bāksignāls tomēr var reģistrēt anonīmu apmeklējumu no Jūsu IP adreses, taču sīkdatnes informācija netiks reģistrēta.

Dažās no mūsu informatīvajām vēstulēm un citur mēs varam apstiprināt saņēmēja elektroniskā pasta adresi, izmantojot ziņojumos iegultās saites. Mēs apkopojam šo informāciju, lai izvērtētu lietotāju interesi un uzlabotu nākotnes lietotāju iespējas.

3.3.4 Pakalpojumi atkarībā no atrašanās vietas

Pirmas var iegūt un izmantot Jūsu datora vai mobilās iekārtas sniegto informāciju par tās atrašanās vietu. Informācija par atrašanās vietu tiek iegūta ar mērķi sniegt Jums informāciju par pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt, ņemot vērā Jūsu atrašanās vietu, kā arī lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti atkarībā no atrašanās vietas.

3.4 Sociālo mediju logrīki un lietotnes

Pirmas vietnēs varētu tikt iekļauta funkcionalitāte, kas ļauj koplietot saturu, izmantojot sociālo mediju lietotnes, piemēram, Facebook “Like” poga. Šīs sociālo mediju lietotnes var apkopot un izmantot informāciju par to, kā Jūs lietojat Pirmas vietnes. Personas datus, ko Jūs sniedzat sociālo mediju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda Politikas, kas ir spēkā uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Mums nav kontroles vai pienākuma kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.

3.5 Bērni

Pirmas izprot bērnu privātuma aizsardzības būtiskumu, īpaši tas attiecas uz tiešsaistes vidi. Mūsu mājas lapas ar nolūku nav veidotas vai paredzētas bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Mūsu Politika nosaka, ka mēs nekad apzināti neapkopojam vai neuzturam informāciju par personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, izņemot profesionālu pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

4. Personas datu koplietošana un nodošana

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs nekoplietojam personisku informāciju ar citām personām, uzņēmumiem, izņemot, ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu Jūsu prasības un/vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti. Šī datu nodošana var notikt šādos gadōjumos:

•  Mūsu pakalpojumu piegādātāji: mēs nododam Jūsu personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem (angl. hosting), personāla atlases pakalpojumu sniedzējiem un citiem preču vai pakalpojumu sniedzējiem. Mēs viņiem sniedzam tikai tādus personas datus, kas ļauj viņiem sniegt savus pakalpojumus. Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs un Pirmas kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Pirmas izmanto tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

Mūsu firmas reorganizācijas vai pārdošanas gadījumā: Personas datus Pirmas atklās arī saistībā ar jebkuru tādu Pirmas saimnieciskās darbības elementu pārdošanu, nodošanu tiesību pēctecim vai cita veida atsavināšanu, uz kuru attiecas konkrētie personas dati. Šādā gadījumā datu saņēmējs darbojas kā neatkarīgs pārzinis;

Tiesas, šķīrējtiesas, tiesībsargājošās iestādes vai regulatori: Pirmas atklās personas datus, lai atbildētu uz tiesu, šķīrējtiesu, valdības vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, vai, ja tas ir nepieciešams vai saprātīgi, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamai likumdošanai, tiesas vai šķīrējtiesas rīkojumiem vai nolēmumiem, vai valdības vai profesionālajām prasībām. Šādā gadījumā datu saņēmējs darbojas kā neatkarīgs pārzinis;

Auditi: personas datu atklāšana būs nepieciešama finanšu, datu privātuma vai drošības auditiem un/vai lai izmeklētu vai reaģētu uz sūdzībām vai drošības apdraudējumu. Šādā gadījumā datu saņēmējs darbojas kā neatkarīgs pārzinis;

Profesionāli konsultanti: piemēram, juridiskajiem, datu aizsardzības, finanšu, uzņēmējdarbības, personāla atlases un vadības konsultantiem. Šādā gadījumā datu saņēmējs darbojas kā neatkarīgs pārzinis.

Aicinām ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs iesniedzat mums savus personas datus, izmantojot citu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, piemēram, darbinieku atlases procesam iesniedzat savu CV, izmatojot personāla atlases uzņēmumu nodrošinātās platformas, tad uz Jūsu iesniegto personas datu apstrādi attiecas arī šo starpnieku veiktās personas datu apstrādes noteikumi, tai skaitā privātuma atrunas, kuras ir pieejamas konkrētajās Jūsu izmantotajās platformās. Šādā gadījumā Pirmas nav atbildīga par šo  starpnieku veikto Jūsu personas datu apstrādi. Līdz ar to aicinām Jūs rūpīgi izvērtēt šo starpnieku sniegto informāciju par to veikto personas datu apstrādi, pirms personas datu iesniegšanas.

Pirmas nenodos Jūsu sniegtos personas datus trešajām pusēm tiešā mārketinga veikšanai.

5. Izvēles

Jums nav obligāti jāsniedz Pirmas personas dati, bet noteikta personiska rakstura informācija varētu būt mums nepieciešama, lai Jūs varētu saņemt papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem. Pirmas varētu lūgt Jūsu piekrišanu noteiktiem personas datu lietošanas veidiem, un Jums būs iespēja piekrist vai nepiekrist attiecīgajam Jūsu personas datu lietošanas veidam. Ja vēlēsieties atteikties no atsevišķiem pakalpojumiem vai informācijas, piemēram, elektronisko jaunumu apskati, Jūs varēsiet jebkurā brīdī to izdarīt, sekojot norādēm, kas ietvertas katra šāda paziņojuma beigās. Ja Jūs vēlēsieties atteikties no pakalpojuma vai informācijas saņemšanas, mēs centīsimies pēc iespējas drīzāk dzēst Jūsu informāciju, tomēr varētu gadīties, ka mums būs nepieciešama papildu informācija, lai varēt apstrādāt Jūsu pieprasījumu.

Kā aprakstīts sadaļā “Sīkdatnes”, ja vēlēsieties neatļaut sīkdatnes, kas reģistrēs Jūsu darbības mūsu vietnēs, Jūs varēsiet norādīt interneta pārlūkā, lai sīkdatnes tiek dzēstas, vai arī norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Jāatzīmē, ka, izvēloties neatļaut sīkdatnes, atsevišķas mūsu vietnes daļas varētu nestrādāt kā paredzēts.

6. Jūsu tiesības

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pants, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Pirmas veikto Jūsu personas datu apstrādi:

– Iegūt papildu informāciju par Pirmas veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt Pirmas rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;

– Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka Pirmas rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pirmas tos labot);

– Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);

   – Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;

– Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Pirmas rīcībā esošo Jūsu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);

– Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju mašīnlasāmā formātā);

– Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Pirmas leģitīmajām interesēm.

Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Pirmas ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Pirmas norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi vai papildu informaciju par šo Politiku, sazinoties ar Pirmas, rakstot uz e-pastu privatumsPirmas@pirmas.lv  vai nosūtot vēstuli uz Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija, to adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Pirmas”. Mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai apmierinātu Jūsu pieprasījumu, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem likumiem un profesionālajiem standartiem.

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Pirmas, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).

7. Datu drošība, integritāte un glabāšanas ilgums

Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Pirmas tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti Pirmas pūlēm absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam Pirmas personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju. Tiek veiktas Pirmas darbinieku regulāras apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

Tāpat mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai saglabātu personas datus tikai tik ilgi, i) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, ii) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai Politikā noteiktas prasības vai iii) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju. Laika periods, kuru dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem, tomēr saskaņā ar i) – iii) apakšpunkta prasībām personas informācija netiks saglabāta ilgāk par 2 gadiem. 

8. Saites uz citām lapām

Lūdzu, ievērojiet, ka Pirmas lapas var saturēt saites uz citām vietnēm, tajā skaitā tādām, kuras uztur citas Pirmas dalībfirmas, uz kurām neattiecas šī Politika, bet attiecas citi privātuma paziņojumi, kas var atšķirties. Pirms atklāt personas datus, mēs iesakām lietotājiem izskatīt katras šādas vietnes privātuma politiku.

9. Izmaiņas Politikā

Pirmas var laiku pa laikam mainīt šo Politiku, lai ietvertu tajā mūsu jaunākos privātuma nosacījumus. Kad mēs veiksim izmaiņas šajā ziņojumā, mēs izmainīsim pēdējo labojumu datumu. Mēs informēsim Jūs par jebkādām Jūs ietekmējošām izmaiņām šajā Politikā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu, ņemot vērā to, kādu kanālu mēs izmantojam citas informācijas nosūtīšanai.